⏰ Ostatnia powtórka przed egzaminem:
ZAPISZ SIĘ

Regulamin

Regulamin obowiązujący od 31.01.2023r.

Sklep internetowy działający pod adresem www.wielkapowtorka8klasa.pl prowadzony jest przez POLSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA I EDUKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 39, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000939423, NIP: 9372740028, REGON: 5206833500, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł w całości opłacony, zwana dalej „Sprzedawcą”.

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
- pod numerami telefonu: +48 571-424-115 (godziny pracy Sklepu 10-18 w dni robocze, opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient),
- korzystając z adresu poczty elektronicznej – [email protected],
- korzystając z funkcjonalności Messenger (dostarczony przez Facebook o czym więcej w Polityce prywatności), znajdującej się na stronie.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ustala się następujące znaczenie dla słów:

a. REGULAMIN – niniejszy regulamin,

b. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym,

c. PRZEDSIĘBIORCA O UPRAWNIENIACH KONSUMENTA – osoba fizyczna posiadająca status przedsiębiorcy, wpisana do rejestru CEIDG, dokonująca Zamówienia w ramach swojej działalności gospodarczej, jednak bez związku z zawodowym charakterem tej działalności. Status ten dotyczy wyłącznie klientów mających miejsce dostawy lub siedzibę w Polsce.

d. KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

e. PRODUKT – rzecz ruchoma lub usługa, tak fizyczna, jak i treść cyfrowa, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży,

f. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu,

g. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.wielkapowtorkamaturalna.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie,

h. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż Produktów aktualnie znajdujących się w asortymencie oraz umożliwienie Klientowi składania Zamówień na oferowane produkty poprzez stronę internetową. Korzystanie z tej usługi możliwe jest po rejestracji i zalogowaniu się Klienta w Sklepie lub poprzez prawidłowo wypełniony formularz Zamówienia bez konieczności logowania się. Sklep umożliwia bezpłatne przeglądanie asortymentu Sklepu na stronach produktowych.

3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym Zamówienie jako kupującym a Sklepem jako Sprzedawcą.

4. Każdy Klient dokonujący zakupu Produktów oferowanych przez Sklep jest obowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

§ 2 WARUNKI TECHNICZNE SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług Sklepu:
a) podłączenie do Internetu,
b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka,
c) aktualne, czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej,
d) włączona obsługa Cookies i Java Script
e) program do odczytu plików formatu PDF.

2. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Sklep nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i przebieg procedury składania Zamówienia.

3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z treści cyfrowych dostępnych w ofercie Sklepu:
a) podłączenie do Internetu,
b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka,
c) aktualne, czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej,
d) włączona obsługa Cookies i Java Script,
e) program do odczytu plików formatu PDF,
f) procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
g) 2 GB pamięci RAM (zalecane 4 GB lub więcej),
h) system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), względnie: Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux lub ChromeOS.

4. Dokonując zakupu, Klient oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że używając sprzętu lub oprogramowania nie spełniającego wskazanych tam wymagań może uniemożliwić lub znacznie utrudnić korzystanie z zakupionej treści cyfrowej.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w tym w opiniach do Produktów.

6. Sklep zapewnia, że wszelkie opinie dotyczące Produktów oferowanych w Sklepie pochodzą wyłącznie od Klientów, którzy dokonali zakupu danego Produktu. W tym celu Sklep ograniczą dostęp do formularza wystawienia oceny i opinii o Produkcie tylko do Klientów, którzy posiadają aktywne konto klienta w ramach Sklepu i na którym zarejestrowano zakup danego Produktu w historii Zamówień. Dostęp do formularza oceny mają także ci Klienci, którzy dokonali zakupu Produktu bez rejestracji. Tacy Klienci otrzymują dostęp do formularzu wystawienia opinii po zakończeniu wydarzenia lub kursu, w ramach którego maja możliwość wystawić ocenę za pomocą gwiazdek (im więcej tym lepsza ocena) lub w formie tekstowej.

7. Klient może dokonać subskrypcji newsletteru Sklepu, czyli cyklicznej wysyłki informacji o produktach i usługach Sklepu. Aby zapisać się na newsletter Klient wpisuje swój adres e-mail w formularzu newsletter znajdującym się na stronie internetowej Sklepu, jednocześnie potwierdzając zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu i kierowanie na podany e-mail treści promocyjnych. Z newsletteru można zrezygnować w każdej chwili, a w tym celu Klient jest proszony o przekazanie oświadczenia o rezygnacji poprzez e-mail Sklepu: [email protected] lub wybranie linku rezygnacji w wiadomości e-mail dostarczanej z newsletterem.

§ 3 ZAMÓWIENIA

1. Informacje o dostępnym asortymencie w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Poniższe postanowienia stanowią ogólny schemat dokonywania zakupu w ramach Sklepu. Sklep zastrzega, że w przypadku konkretnych grup produktów sposób zakupu, zapłaty i cech świadczenia mogą się różnić co opisano poniżej w odpowiednich sekcjach niniejszego Regulaminu.

3. Klient, składając Zamówienie, składa zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Produktów w Sklepie. Proces zamawiania Produktu rozpoczyna się potwierdzeniem cech świadczenia poprzez Stronę produktową. Klient informowany jest o dostępności Produktu, cenie i sposobach zapłaty. W celu dostarczenia produktu Klient zobowiązany jest do podania swoich danych adresowych. Przed złożeniem zamówienia (poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”) Klient potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Zamówienia.

4. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia Zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu zaproszenia, o którym mowa powyżej. Jeżeli przed potwierdzeniem złożenia Zamówienia (przycisk „Zamawiam i płacę”) Klient zakończy korzystanie z danej usługi i opuści Sklep, umowa nie zostanie zawarta.

5. Klient dokonujący zakupu jako przedsiębiorca, w celu uzyskania stosownego dokumentu rozliczeniowego, zobowiązany jest złożyć do Sklepu zapytanie w tej sprawie z podaniem NIP, po dokonaniu zakupu. W przypadku braku uczynienia powyższego przyjmuje się, że kupuje jako Konsument.

6. Ocena czy Klient będący przedsiębiorcą wpisanym do rejestru CEIDG ma status Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta jest dokonywana przez Sklep w stosunku do indywidualnego przypadku oraz w oparciu o ewentualne oświadczenia Klienta.

7. W celu złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać wyboru, spośród dostępnych w Sklepie: zamawianych produktów, sposobu płatności.. Wybór dokonywany jest przez: wybranie produktu i dodanie go do koszyka.

8. Klient może wybrać nieograniczoną ilość produktów do Zamówienia spośród ilości danego Produktu dostępnego dla Zamówień, a w po przejściu do Koszyka otrzyma podsumowanie wybranych Produktów. Jeżeli ilość Produktów jest ograniczona, Sklep zaznacza taką informację na stronie produktowej.

9. W przypadku niedostępności Produktów objętych Zamówieniem i braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od daty złożenia Zamówienia. W takim przypadku Klient ma prawo zadecydować, czy wyraża zgodę na realizację Zamówienia w okresie zaproponowanym przez Sklep czy od umowy odstępuje. W przypadku braku możliwości realizacji części Zamówienia, o którym mowa powyżej, Klient jest informowany o stanie Zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma możliwość dokonania wyboru pomiędzy:
a) częściową realizacją - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie Zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych Produktów;
b) anulowania całości Zamówienia (odstąpienie).
W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi wpłaconą tytułem ceny kwotę. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia lub rejestracyjnym. W razie niepodjęcia żadnej decyzji w ciągu 7 (siedmiu) dni od powiadomienia, Zamówienie zostanie anulowane w części Produktów niedostępnych.

§ 4 TREŚCI CYFROWE (EBOOKI)

1. Sklep w ramach swojej oferty oferuje możliwość pobrania treści cyfrowych w postaci m.in. ebooków i innych mediów niezapisanych na nośniku fizycznym.

2. Uzyskanie dostępu do treści cyfrowych z asortymentu Sklepu odbywa się w sposób identyczny do tego obowiązującego w przypadku innych Produktów, tj. Klient wybiera interesującą go treść i dodaje ją do koszyka. Treści cyfrowe w Sklepi są darmowe, w związku z czym Klient nie zostanie obciążony koniecznością zapłaty za nie po dodaniu ich do koszyka. Są wydawane jednak pod warunkiem udzielenia dobrowolnej zgody na treści marketingowe.

3. Sklep ma obowiązek dostarczyć usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu umowy chyba, że strony ustaliły inne warunki. Dostawa treści elektronicznych odbywa się niezwłocznie drogą elektroniczną po potwierdzeniu złożenia Zamówienia poprzez przesłanie danej treści do Klienta za pomocą wiadomości e-mail na adres wskazany w formularzu Zamówienia.

§ 5 UDZIAŁ W KURSACH/WYDARZENIACH

1. Klient nabywa udział poprzez dodanie go do Koszyka, wybranie metody płatności i następnie uiszczenie ceny. Po zaksięgowaniu płatności na rachunku Sklepu, Klient niezwłocznie otrzymuje potwierdzenie nabycia udziału w wydarzeniu organizowanym przez Sklep wraz z krótkim podsumowaniem najważniejszych informacji na temat wydarzenia.

2. Liczba uczestników wydarzenia jest ograniczona, a o wpisie na listę uczestników wydarzenia decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą. O dostępności miejsc informuje strona produktowa wydarzenia.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wydarzenia, a nawet odwołania go przed planowaną datą jego rozpoczęcia jeżeli: (1) nie zostanie zebrana minimalna ilość uczestników, (2) zaistnieje zdarzenie losowe uniemożliwiające organizację wydarzenia. W przypadku wystąpienia takich okoliczności, Sklep zaproponuje inny termin wydarzenia lub – w razie braku zgody na zmianę terminu przez Klienta w ciągu 72 godzin od poinformowania, nie później jednak niż do dnia poprzedzającego dzień wydarzenia – niezwłocznie zwróci w całości wniesione opłaty. Względnie Sklep może zaproponować zmianę formy prowadzenia wydarzenia ze stacjonarnej na zdalną, za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Również w takim przypadku, Sklep zwróci się do Klienta z prośbą o wyrażenie zgody na takie działanie lub zwróci pieniądze w przypadku jej braku.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca wydarzenia bez podania przyczyny. Zmiana taka nastąpi nie później niż na 7 dni przed danym wydarzeniem, a Sklep dołoży wszelkich starań by nowe miejsce odbywania wydarzenia znajdowało się nie dalej niż w promieni 10 km od pierwotnego miejsca danego wydarzenia. Uczestnicy takiego wydarzenia zostaną niezwłocznie poinformowani o takiej zmianie z prawem odstąpienia od umowy. W razie braku zgody na zmianę terminu przez Klienta w ciągu 48 godzin od poinformowania, nie później jednak niż do dnia poprzedzającego dzień wydarzenia – niezwłocznie zwróci w całości wniesione opłaty.

5. Klient dokonując zakupu udziału w wydarzeniu, oświadcza, że zgadza się na brak możliwości odstąpienia od umowy z uwagi na wyznaczony termin wydarzenia.

6. Brak obecności Klienta na wydarzeniu nie zwalnia z konieczności opłacenia 100% ceny udziału w wydarzeniu i nie uprawnia do zwrotu jakichkolwiek kwot uiszczonych.

7. Klient składający Zamówienie w swoim imieniu może wyznaczyć inną osobę na swoje miejsce jedynie po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Sklepu co najmniej na 1 dzień przed rozpoczęciem wydarzenia. W razie braku poinformowania (e-mail) osobie takiej można odmówić wstępu, bez zwrotu opłaty.

8. Wydarzenia przeprowadzane są w zdalnej za pomocą sieci Internet. W przypadku wydarzeń przeprowadzanych w formie zdalnej stosowana jest platforma ClickMeeting do której uczestnicy otrzymują dostęp 1 dzień przed transmisją po zakupie udziału w ramach Sklepu.

9. Platforma ClickMeeting posiada swój własny regulamin i politykę prywatności. Sklep zachęca do zapoznania się z powyższymi materiałami przed skorzystaniem z tejże platformy.

10. Dokonując zakupu udziału w wydarzeniu organizowanym przez Sklep, Klient przyjmuje do wiadomości, że program danego wydarzenia jest jedynie orientacyjny i może dojść do niewielkich zmian w toku zajęć. Brak pełnego wypełnienia programu danego wydarzenia nie stanowi podstawy do reklamacji. Powyższe dotyczy wydarzeń prowadzonych w formie stacjonarnej.

11. W przypadku wydarzeń prowadzonych w formie zdalnej, każdy link do transmisji przypisany jest do jednego uczestnika i zabezpieczony przed rozpowszechnianiem. W przypadku jeśli system wykryje nieuprawnione przekazanie dostępu osobie trzeciej, system zablokuje możliwość dalszego uczestnictwa w wydarzeniu. Taka blokada nie stanowi podstawy do reklamacji.

12. Jakiekolwiek nieuprawnione nagrywanie czy powielanie treści należących do Sklepu i ich następcze rozpowszechnianie bez pisemnej zgody Sklepu jest zabronione i skutkować będzie uniemożliwieniem kontynuowania uczestnictwa w wydarzeniu i podjęciem stosownych kroków prawnych. Za każde naruszenie tego typu na Klienta może być nałożona kara umowna w wysokości 10-kroności ceny brutto nabytego Produktu, z prawem dochodzenia odszkodowania przewyższającego.

13. Jeżeli udział w danym wydarzeniu wymagać będzie dostępu do określonej platformy lub uzyskania dostępu do określonych danych, Sklep prześle w dniu wydarzenia do Klienta wiadomość e-mail, na adres podany przy składaniu Zamówienia, zawierającą wszystkie niezbędne kody, loginy i hasła umożliwiające Klientowi pełne uczestnictwo w wydarzeniu (w tym poprzez specjalnie przygotowane, indywidualne konta użytkownika w ramach strony Sklepu lub danej platformy edukacyjnej).

§ 7 WIELKA POWTÓRKA 8-KLASA

1. W ramach Wielkiej Powtórki 8-klasy Klient otrzymuje dostęp do specjalnie przygotowanego przez Sklep materiału powtórkowego oraz prawo uczestnictwa w wydarzeniu.

2. Każda Wielka Powtórka 8-klasa jest jednorazowym wydarzeniem przewidzianym na ok. 3 godziny 30 minut (wraz z przerwą) w ramach którego uczestnicy powtarzają materiał z danego przedmiotu w ramach przygotowania do egzaminu ósmoklasisty.

3. Spotkania odbywają się w formie zdalnej.

4. Link umożliwiający zdalne uczestnictwo w ramach Wielkiej Powtórki 8-klasa, zostanie wysłany do Klienta nie później niż na 12 godzin przed terminem transmisji na adres podany w Zamówieniu.

5. Udział w zajęciach jest dobrowolny i odpłatny. Obecność nie będzie sprawdzana.

6. Po zakończeniu transmisji online, nagranie zostanie udostępnione Klientowi na 72 godziny.

7. W przypadku jeśli dojdzie do rozwiązania danej grupy kursowej, Sklep zwróci zapłacona kwotę w ciągu 14 dni. Zwrot zostanie dokonany przelewem na konto Klienta.

8. Zabronione jest przesyłanie, rozpowszechnianie i powielanie materiału prezentowanego na wydarzeniach. Podejrzenie wyżej wymienionych czynów skutkuje blokadą dostępu do materiału. Tym samym Uczestnik traci możliwość dokonania reklamacji.

§ 8 CENA PRODUKTÓW ORAZ FORMY PŁATNOŚCI

1. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu zawierają podatek VAT. Cena może zawierać w sobie indywidualnie naliczoną zniżkę lub rabat, przydzielony Klientowi w sposób zautomatyzowany – informacja o tym zamieszczona jest w podsumowaniu Zamówienia.

2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności za Produkty:

a) Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU - obsługę płatności prowadzi PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 6.474.300,00 zł, opłaconym w całości; krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.

3. W razie dokonania Zamówienia a niezaksięgowania wpłaty na poczet tego Zamówienia w ciągu 24 godzin, Zamówienie zostaje anulowane. Po 24 godzinach od dokonania Zamówienia w przypadku braku zaksięgowania wpłaty Klient otrzyma na podany adres e-mail przypomnienie o wykonaniu płatności.

§ 9 KODY RABATOWE

1. Oprócz standardowego cennika Sklep oferuje rabaty, zniżki. Dokładny i aktualny wykaz dostępnych opcji dostępny jest na stronie internetowej Sklepu.

2. W celu skorzystania z któregoś z powyższych należy wskazać taką okoliczność podczas składania Zamówienia. Po złożeniu Zamówienia skorzystanie z rabatów, zniżek czy voucherów nie jest możliwe.

§ 10 REKLAMACJE

1. Sklep jest zobowiązany do wydania Produktów bez wad i zrealizowania wszelkich usług zgodnie z zawartą Umową.

2. Sklep zobowiązany jest również do wydania Produktu zgodnie z umową.

3. Produkt jest zgodny z Umową sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową sprzedaży pozostają w szczególności jego:

a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Produktów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.
c) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Produktów tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
d) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Produktów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Produktu tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produktu.

4. Sklep odpowiada za zgodność Produktu z umową przez okres 2 lat od dnia dokonania zakupu.

5. Klient może złożyć reklamację także wtedy, gdy niezgodność z umową powstała wskutek montażu Produktu przez Sklep lub na jego odpowiedzialność lub gdy niezgodność wynika z błędów w instrukcji użytkownika.

6. W przypadku stwierdzenia wadliwości dostarczonego Produktu, w szczególności przez niemożność uzyskania do niego dostępu, Klient może według swojego wyboru, skorzystać z uprawnień gwarancyjnych, o ile została udzielona gwarancja oraz z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące z tytułu rękojmi są uprawnieniami od siebie niezależnymi.

7. W przypadku stwierdzenia wadliwości dostarczonego produktu lub świadczonych usług, Klient może złożyć reklamację i poinformować Sklep o zaobserwowanych nieprawidłowościach, udokumentować nieprawidłowości celem dokonania weryfikacji zastrzeżeń oraz wskazać, czy domaga się naprawy lub doprowadzenia Produktu do stanu zgodności z umową. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres Sklepu.

8. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami oraz Przedsiębiorcami o uprawnieniach konsumenta, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i/lub odpowiedzialności kontraktowej za świadczone usługi. Jest ona wyłączona w stosunku do Klienta o pozostałym statusie.

9. Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, zajmie stanowisko co do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Sklep niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

10. W pierwszej kolejności Konsument może zwrócić się do Sklepu z żądaniem naprawy lub wymiany Produktu na nowy.

11. Jeżeli Sklep:
• odmówił naprawy lub wymiany Produktu, lub nie doprowadził go do stanu zgodności z umową;
• wada występuje pomimo prób jej usunięcia;
• wada Produktu jest zbyt istotna, by Produkt dało się naprawić;
• Sklep oświadczył Klientowi lub z okoliczności wynika, że nie uda się doprowadzić Produktu do stanu zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych kosztów.
W takim przypadku Klient może domagać się obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy.

12. Jeśli dokonano wyboru odstąpienia od umowy, wszystkie dokonane przez Klienta płatności, w tym koszty dostawy, zostaną mu zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Sklep. Zwrot płatności dokonanych kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność, chyba, że Klient w sposób wyraźny złoży przed dokonaniem zwrotu inną dyspozycję zwrotu niegenerującą dla niego dodatkowych kosztów.

13. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Sklepem a Klientem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Ponadto pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Prawo takie nie przysługuje Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta.

§ 11 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku umów o świadczenie usług udziału w wydarzeniach/szkoleniach.

2. W przypadku Produktów będących dostępami do platform edukacyjnych, prawo Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje, na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta jeżeli przedmiotem Zamówienia jest umowa:
• o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
• w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
• o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 obowiązek wydania dokumentu umowy i potwierdzenia uzyskania zgody ust. 1 i 2 albo art. 21 potwierdzenie zawarcia umowy na odległość ust. 1.

§ 12 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klientów przez Sprzedającego znajdują się w Polityce prywatności i cookies zamieszczonej na Stronie Internetowej Sklepu.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Na każdy sprzedany przez Sklep Produkt przesyłane jest potwierdzenie dokonania zakupu, ze wszystkimi niezbędnymi informacjami, za pomocą wiadomości e-mail, na adres podany w ramach składania Zamówienia.

2. Prawem właściwym jest prawo polskie. Spory wynikłe pomiędzy Klientem a Sprzedawcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa polskiego i zgodnie z nimi będzie interpretowany. Niniejszy Regulamin nie ogranicza żadnych praw Konsumentów do ochrony, które mogą użytkownikowi przysługiwać zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w kraju jego zamieszkania.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu przez ogłoszenie na Stronie Internetowej. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.

Masz pytania?

Pracujemy od poniedziałku do piątku od 10:00 do 17:00 oraz w trakcie trwania zajęć.
☎️ 571-424-115[email protected]
phone-handset